+48 503 983 765 biuro@nku.com.pl

BLOG | PORADY FINANSOWE

W zależności od wielu czynników takich jak np. :

  • stopień zaawansowania inwestycji deweloperskiej (czy jest w trakcie budowy, czy może jest już ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie),

  • rodzaj nabywanej nieruchomości (czy jest to lokal mieszkalny czy lokal użytkowy lub udział w takim lokalu),

  • czy nabywcą jest osoba fizyczna,

  • kiedy rozpoczęła się sprzedaż w danym przedsięwzięciu deweloperskim

nabywca może spotkać się z kilkoma rodzajami umów podpisywanych z deweloperem.

Rodzaje tych umów:

Umowa rezerwacyjna – to umowa zawierana w formie pisemnej, której celem jest czasowe wyłączenie lokalu z oferty dewelopera w zamian za ustaloną między stronami opłatę, wnoszoną przez nabywcę. Opłata ta, w zależności od ustaleń może podlegać zwrotowi lub też nie. Niektóre umowy rezerwacyjne zawierają zobowiązanie dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej konkretnego lokalu. Jeżeli nabywca chce zawrzeć umowę deweloperską, nie ma obowiązku wcześniejszego zawarcia z deweloperem umowy rezerwacyjnej.

Nabywca może ubiegać się o kredyt hipoteczny na podstawie podpisanej z deweloperem umowy rezerwacyjnej oraz załączonym do wniosku wzorem umowy deweloperskiej i prospektem informacyjnym.

Umowa przedwstępna – to umowa zawierana w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego w przypadku ukończonej i oddanej do użytkowania inwestycji deweloperskiej. Jeżeli dana inwestycja jest w toku i nie posiada jeszcze pozwolenia na użytkowanie, umowy przedwstępne zawierane są wyłącznie w odniesieniu do lokali użytkowych takich jak np.: garaż czy miejsce parkingowe bądź też w przypadku udziału  w takich lokalach.

Umowa deweloperska – to umowa zawierana wyłącznie w formie aktu notarialnego, na podstawie której deweloper zobowiązuje się, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę w zamian za świadczenie uiszczane przez nabywcę.

Umowa sprzedaży – inaczej nazywana umową przyrzeczoną, to zawierana w formie aktu notarialnego umowa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu na nabywcę.  Ustanowienie odrębnej własności lokalu wiąże się z założeniem dla lokalu osobnej księgi wieczystej, dzięki czemu staje się ono bytem prawnym niezależnym od reszty nieruchomości (gruntu i budynku). W umowie sprzedaży następuje przypisanie mieszkaniu odpowiedniego udziału w nieruchomości wspólnej (gruncie i budynku), przez co nabywca staje się ich współwłaścicielem.